Circuits and methods for eliminating hold time violations are disclosed. A DE-type flip-flop latches a data input signal on a data input terminal a fraction of a clock period before a triggering edge of the clock signal. The DE-type flip-flop provides a data output signal for a full clock period beginning after the triggering edge of the clock signal. The DE-type flip-flop includes a latch having its data output terminal coupled to the data input terminal of a flip-flop. The flip-flop clock input pin and the latch enable terminal of the latch are connected to a clock line. The DE-type flip-flop used in place of a standard flip-flop, in which a hold time violation occurs, eliminates the hold time violation.

De kringen en de methodes om de schendingen van de greeptijd te elimineren worden onthuld. Sluit een DE-Type wipschakelaar een signaal van de gegevensinput op een terminal van de gegevensinput een fractie van een klokperiode vóór een teweegbrengende rand van het kloksignaal. Verstrekt de DE-Type wipschakelaar een signaal van de gegevensoutput voor een volledig begin van de klokperiode na de teweegbrengende rand van het kloksignaal. Omvat de DE-Type wipschakelaar een klink die zijn terminal heeft van de gegevensoutput die aan de terminal van de gegevensinput van een wipschakelaar wordt gekoppeld. De de inputspeld van de wipschakelaarklok en de klink laten terminal van de klink toe worden verbonden met een kloklijn. Elimineert DE-Type de wipschakelaar die in plaats van een standaardwipschakelaar wordt gebruikt, waarin een schending van de greeptijd voorkomt, de schending van de greeptijd.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Armless wicker chair

> Apparatus for reducing a computational result to the range boundaries of a signed 16-bit integer in case of overflow

> (none)

~ 00000