The present invention provides a method and system in computer systems for converting an original image into another image having fewer colors than the original image. This method and system attempt to preserve the contrast of the original image. As a result, this method and system are particularly well-suited for converting images that are relatively small in size. A computer system in which the present invention operates includes a computer connected to a display device and a secondary storage device. An image converter is stored in the secondary storage device for execution by the computer. In operation, the computer receives an original image to be displayed on the display device. The image converter converts the original image into another image having fewer colors than the original image. Lastly, the computer displays the converted image on the display device. In order to convert the original image, the image converter determines which pixels in the original image are opaque in the converted image. For the pixels that are opaque in the converted image, the image converter determines a gray-scale representation of the pixels. For the same pixels, the image converter then determines a black-and-white representation of the pixels. Next, the image converter determines the color assigned to the black pixels in the converted image and the color assigned to the white pixels in the converted image. Lastly, the image converter specifies the representation of the converted image.

De onderhavige uitvinding verstrekt een methode en een systeem in computersystemen om een origineel beeld in een ander beeld om te zetten dat minder kleuren heeft dan het originele beeld. Dit methode en systeem proberen om het contrast van het originele beeld te bewaren. Dientengevolge, zijn dit methode en systeem bijzonder passend om beelden om te zetten die in grootte vrij klein zijn. Een computersysteem waarin de onderhavige uitvinding werkt omvat een computer die aan een vertoningsapparaat en een secundaire opslaggelegenheid wordt aangesloten. Een beeldconvertor wordt opgeslagen in de secundaire opslaggelegenheid voor uitvoering door de computer. In verrichting, ontvangt de computer een origineel beeld dat op het vertoningsapparaat moet worden getoond. De beeldconvertor zet het originele beeld in een ander beeld om dat minder kleuren heeft dan het originele beeld. Ten slotte, toont de computer het omgezette beeld op het vertoningsapparaat. Om het originele beeld om te zetten, bepaalt de beeldconvertor welke pixel in het originele beeld in het omgezette beeld ondoorzichtig zijn. Voor de pixel die in het omgezette beeld ondoorzichtig zijn, bepaalt de beeldconvertor een grijs-schaalvertegenwoordiging van de pixel. Voor de zelfde pixel, bepaalt de beeldconvertor dan een zwart-witte vertegenwoordiging van de pixel. Daarna, bepaalt de beeldconvertor de kleur die aan de zwarte pixel in het omgezette beeld wordt toegewezen en de kleur die aan de witte pixel in het omgezette beeld wordt toegewezen. Ten slotte, specificeert de beeldconvertor de vertegenwoordiging van het omgezette beeld.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Network browsing system and method

> Emergency locator device transmitting location data by wireless telephone communications

> (none)

~ 00000