An iris pickup apparatus includes: a wide-angle camera for picking up the image of a photographic object, a telephotograph camera for picking up the enlarged image of an iris of a photographic object by focusing the lens of the camera on the iris of the photographic object, a panning mechanism for panning the telephotograph camera, and a tilt mechanism for pivotally tilting the wide-angle camera and the telephotograph camera. The wide-angle camera and the telephotograph camera are arranged so that their optical axes cross each other at right angles. The tilt mechanism operates to pivotally tilt the wide-angle camera and the telephotograph camera on the same plane as the optical axis plane.

Een apparaat van de irisbestelwagen omvat: een camera wide.angle voor het opnemen van het beeld van een fotografisch voorwerp, een telephotographcamera voor het opnemen van het vergrote beeld van een iris van een fotografisch voorwerp door de lens van de camera op de iris van het fotografische voorwerp te concentreren, een panning mechanisme om de telephotographcamera te filteren, en een schuine standmechanisme om de camera wide.angle en de telephotographcamera van groot belang over te hellen. De camera wide.angle en de telephotographcamera worden geschikt zodat hun optische assen elkaar recht kruisen. Het schuine standmechanisme werkt om de camera wide.angle en de telephotographcamera op het zelfde vliegtuig van groot belang over te hellen zoals het optische asvliegtuig.

 
Web www.patentalert.com

< 2D/3D image conversion system

< Multiple processing system

> Illumination system for scrolling color recycling

> Method and apparatus for correcting the gray levels of images of a digital infrared camera

~ 00078