A method and a device for controlling the brake system of a vehicle, in which, when a collision situation is identified, braking force beyond the driver's intent is built up, preferably up to a maximum value.

Een methode en een apparaat om het remsysteem van een voertuig te controleren, waarin, wanneer een botsingssituatie wordt geïdentificeerd, het remmen de kracht voorbij de bedoeling van de bestuurder, bij voorkeur tot een maximumwaarde wordt opgebouwd.

 
Web www.patentalert.com

< Method and device for controlling a brake system

< Hydraulic brake system

> Programmable electronic pedal simulator

> Brake system control

~ 00078